Naze da Naitou. / Porquê Naitou.
Rank: 69565th, it has 0 monthly / 257 total views.
Genres: Manga / Seinen / Comedy / Romance
Status: Ongoing